Kognitiivinen psykoterapia

Mitä se on?

Kognitiivinen psykoterapia pähkinänkuoressa on yksilöllisesti räätälöityä psykoterapiaa, jossa terapeutti ja asiakas työskentelevät yhdessä sovitun tavoitteen mukaisesti tasavertaisessa vuorovaikutussuhteessa. Kognitiiviselle terapialle tyypillistä on tutkia ongelmallisissa tilanteissa viriäviä ajatuksia, hankalia tunteita ja käyttäytymistä. Terapiassa tarkastellaan usein myös omaa historiaa, josta meille tyypilliset tavat ajatella, tuntea ja toimia eri tilanteissa kumpuavat.

Mitä työskentely sisältää?

Kognitiivinen terapiakäynti on tavallisesti kestoltaan 45minuuttia. Käyntien sisällöt ja tarkempi rakenne pohjautuvat hoitosuunnitelmaan, joka määrittyy asetettujen tavoitteiden sekä alkuarvion pohjalta. Kognitiiviselle psykoterapialle tyypillisiä työmenetelmiä ovat esimerkiksi altistusharjoitukset, käyttäytymiskokeet, ajattelutapojen muokkaaminen joustavammaksi sekä erilaiset mielikuva-, mindfullness- ja rentoutusharjoitukset. Lisäksi, terapiaan voi usein liittyä kotona tehtäviä harjoituksia. Keskeistä on myös psykoedukaatio,  eli tiedon antaminen kulloinkin käsillä olevista ilmiöistä tai asioista asiakkaalle ja tarvittaessa hänen lähipiirilleen.

Lisätietoja

Tarkempaa tietoa kognitiivisesta psykoterapiasta löydät kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen KOPSY:n kotisivuilta www.kognitiivinenpsykoterapia.fi/terapia